PINB OSTRÓDA

[Rozmiar: 8945 bajtów]
Strona główna
Zadania PINB
Proces budowlany
Akty prawne
Adresy
Druki
Pracownicy
Komunikaty
biuletyn informacji publicznej
KOMUNIKATY POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGOKomunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właściciel i i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Przypominam, że w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym niedopuszczanie do przeciążeniakonstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku. Jednocześnie należy przy tym pamiętać, że niewłaściwe wykonywanie prac związanych z usuwaniem śniegu z dachu może stwarzać ogromne zagrożenie, zarówno dla samego budynku, jak i dla osób wykonujących te prace. Dlatego muszą być one prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Przypominam jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego oraz nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego zagrożone jest grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (zgodnie z art. 91a ustawy - Prawo budowlane). W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

Robert Dziwiński
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Warszawa, 4 grudnia 2012 r.

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych na terenie powiatu ostródzkiego w związku z koniecznością dostosowania obiektów budowlanych do wymagań sezonu jesienno-zimowego

W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy - Prawo budowlane). Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych - osoby mające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. W odniesieniu do kominów przemysłowych i kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - tylko osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

Przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane), obejmującej sprawdzenie stanu przewodów kominowych i instalacji gazowych

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) właściciele i zarządcy obiektów mają obowiązek usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych.

Brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zagrożeń, takich jak zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchy gazu i pożary.

Obowiązek usunięcia w czasie lub bezpośrednio po kontroli stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch lub zatrucie gazem spoczywa na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów  budowlanych (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Jeżeli w trakcie kontroli okresowej w budynku zostanie stwierdzone zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, osoba dokonująca kontroli, zgodnie z art. 70 ust. 2, jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię protokołu z kontroli do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostródzie.

Ponadto przypominam, że kto nie zapewnia wykonania  okresowej kontroli podlega karze grzywny (zgodnie z art. 93 pkt 8  ustawy – Prawo budowlane). A kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane).

Marta Cichewicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych na terenie powiatu ostródzkiego o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przed zimą w terminie do 30 listopada (natomiast kontrola po okresie zimowym powinna zostać wykonana do 31 maja) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby posiadające właściwe kwalifikacje, czyli legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych mogą wykonywać również osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości osoba dokonująca kontroli ma obowiązek przesłać do nadzoru budowlanego kopię protokołu kontroli. Natomiast właściciel, zarządca lub użytkownik powinien natychmiast usunąć uszkodzenia lub uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem (art. 70 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane).

Marta Cichewicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie do właścicieli i zarządców placów zabaw

Przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążącym na nich ustawowym obowiązku zapewnienia stałego bezpieczeństwa użytkowania placów zabaw i innych miejsc służących rekreacji, przeznaczonych przede wszystkim dla małych dzieci. Obowiązek utrzymania w należytym stanie technicznym oraz zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów budowlanych wynika z ustawy - Prawo budowlane.

Zgodnie z art. 61 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane właściciele i zarządcy obiektów budowlanych są obowiązani do utrzymywania i użytkowania obiektów zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy (obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej).

Zwracam uwagę, że zgodnie z ustawą - Prawo budowlane obiektami budowlanymi są również obiekty małej architektury umieszczone na placach zabaw i w innych miejscach rekreacji, m. in. piaskownice, huśtawki, drabinki, karuzele, bramki, urządzenia wspinaczkowe, zjeżdżalnie. Właściciele i zarządcy mają zatem obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie technicznym, co wiąże się z wykonywaniem napraw i remontów, oraz poddawania bieżącej kontroli pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy - Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Natomiast szczegółowe wymagania stawiane urządzeniom służącym rekreacji na placach zabaw, sposoby montażu zapewniające bezpieczne ich użytkowanie znajdują się w Polskich Normach z grupy PN - EN 1176:2009. Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie, w tym PN - EN 1176 - 2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek oraz PN - EN 1176 -7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji.

Marta Cichewicz
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ostródzie do organizatorów imprez masowych na terenie powiatu ostródzkiego

Informuję, że zgodnie z Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2015 poz. 2139 - tekst jednolity) organizator imprezy masowej odpowiada za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania. "Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie:

  1. zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie;
  2.ochrony porządku publicznego;
  3.zabezpieczenia pod względem medycznym;
  4.zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi. (art. 5 ust. 1 i 2 cyt. wyżej ustawy)

  Ponadto, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1: organizator zapewnia m. in.: "spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej."

  W związku z powyższym przypominam organizatorom w/w imprez masowych, iż roboty budowlane, polegające na budowie tymczasowych obiektów budowlanych (w tym: trybun, scen, namiotów tymczasowych, itp.) niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu (zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo budowlane), wymagają dokonania zgłoszenia minimum 30 dni przed przystąpieniem do ich wykonania.

  Nadmieniam, iż tutejszy organ prowadzić będzie czynności sprawdzające, dotyczące przestrzegania w/w przepisów przez organizatorów imprez masowych.

 
projekt i wykonanie: Daniel Ruciński